ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 17 مهر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع میشود.

مواردی که درماده 1مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .

الف -تعریف ایین دارسی کیفری 

می توان گفت :ایین دادرسی شیوه وروش دادرسی جنایی است واز نظر قانونگذار،عبارت از مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

ب-هدف ایین دادرسی کیفری 

1-ارایه شیوه رسیدگی به پروندهایی که ناشی از جرم است باهدف از صیانت حقوق شهروندی وصیانت جامعه در مقابل متجاوزان راپی گیری می نماید.

2-رعایت حقوق متهم وزیان دیده از جرم واین دو رسالت مهم برعهده ایین دادرسی کیفری است .

3-روشی برای جلوگیری از تعقیبات ناروا وپیش گیری از اشتباهات قضایی قضات

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 2 برموارد ذیل تاکید دارد.

1-مستند بودن دادرسی کیفری به قانون

 مبنای وضع این ماده براساس اصل 111 قانون اساسی که مقرر می دارد .» دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد « ومطابق با ماده 2. ق.آ.د.ک قانون مجازات اسلامی:رای دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است

2- تضمین حقوق طرفین دعوا

دادرسی کیفری باید حقوق طرفین اعم از بزه دیده ومتهم وشاهد را تضمین نماید .واصول جاکم بر دادرسی برای افرادی که شرایط مساوی برای ارتکاب جرم دارندبه صورت برابررعایت شود .

ماده 3- مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

ماده 3 ایین دادرسی کیفزی بردواصل مهم تاکید نموده است .

1- تساوی افراد در دادرسی کیفری

به موجب این اصل همه افراد درمقابل ایین دادرسی کیفری برابرند ونباید موقیعت افراد با تساوی حقوق طرفین دردادرسی اشتباه گرفت شود .

2-سریع بودن فرایند دادرسی کیفری

قضات باید در کوه تاه ترین زمان ممکن رسیدگی وازاطاله زسیدگی خوددارای نمایند واز هر اقدامی که موجب اخلال درروند رسیدگی شود پرهیز نمایند واین فرایند رسیدگی ازتعقیب شروع وتا اجرای کامل دادنامه باید ادامه پیدا نماید .درایین دادرسی کیفری قانونگذارفقط یک وقت رسیدگی پذیرفته است وچنانچه قضات بخواهند وقت رسیدگی را تجدید نمایند باید به موجب یک ماده قانونی باشد.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

جایگاه اصل برائت در اصل 47 قانون اساسی امده است  .

اصل 47قانون اساسی : اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد «سلب ازادی افراد باید از طریق قوه قضاییه وبه موجب قانون باشد . در اعلامیه جهانی حقوق بشر به مواردی از قبیل منع تبعیض (ماده2) تساوی در برابر قانون (ماده7) منع شكنجه و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی‌طرف و برخورداری از محاكمه منصفانه و علنی (ماده10) اشاره شده است كه جزء حقوق همه انسان‌ها و نیز متهم می‌باشد

ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

دراین ماده برحقوق مسلم  متهم تاکید شده است که اهم ان درماده 4 تصریح گردیده است .

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امكاناتی كه در یك دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی كه برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع كند.

1-اگاهی متهم از موضوع اتهام وادله انتسابی دراسرع وقت 

2-برخوردارازوکیل درتمامی مراحل رسیدگی 

در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) كه دولت ایران با تصویب قوه مقننه در تاریخ 17/2/1354 به آن پیوسته است حقوق متهمان بطور ویژه و با صراحت و جامعیت بیشتری بیان شده است.

برابر قانون اساسی متهم می تواند وکیل داشته باشد و در تمام مراحل رسیدگی وکیل وی در کنار او باشد .

هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد .(مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.) 

 

ماده 6- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

درماده 7بر رعایت حقوق شهروندی ازسوی تمامی مقامات قضایی وظابطین وهرشخصی که درفرایند رسیدگی دخالت دارد تاکید شده است .وموارد زیر مورتوجه خاص قانونگذار واقع شده است .

1-احترام به ازادیها مشروع وحفظ خقوق شهروندی 

2-تعیین ضمانت اجرایی برای تخطی کنندگان ازحقوق شهروندی وازادی های مشروع

3-این احترام باید از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله  دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده575 قانون مجازات اسلامی درصورتی که قانون شدیدتر نباشد محکوم می شوند 

اصول در قانون جدید دنبال می کند، در عمل نیز شاهد اثرات مثبت این قانون باشیم.

-1- تبصره1ماده 125 ق.اد.ک 

-2- قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1310

-کدام یک از گزینه های زیر به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تعریف ارایه شده از آیین دادرسی کیفری صحیح نیست؟  آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که مربوط است به ……”

الف) تحقیقات مقدماتی   ب) میانجیگری  ج) تعقیب مجرم     د) رعایت حقوق جامعه

2.کدام گزینه در تکمیل جمله زیر صحیح است؟

” رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در …………. از سوی ………….. الزامی است.”

الف) تمام فراید تحقیقات مقدماتی – بازپرس

ب) تمام مراحل دادرسی کیفری – مقامات قضایی و ضابطان دادگستری

ج) مرحله دادرسی کیفری – قاضی دادگاه

د) تمام مراحل دادرسی کیفری – کلیه مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند

1-گزینه ج صحیح است.

2-گزینه د صحیح است.

 

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

باتوجه به اتمام زمان ثبت نام تعداد۲۸ نفر در حوزه انتخابیه گناباد ثبت نام کردند. ۱. حمید بنایی نماینده فعلی ۲.محمد سهرابی ...
دکتر محمد ذبیحی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها گفت: راه برون رفت از مشکلات تنهاباهمدلی،همفکری ومسئولیت ...
سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی اظهار کرد: این مرکز در مساحتی حدود سه ...
به گزارش پایگاه خبری گناباد به نقل از ایرنا، حامد قربانی افزود: احزاب سیاسی نقش بسیار مهمی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات ...
به گزارش پایگاه خبری گناباد، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد شفاهی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)