ماده 22تا27 قانون ایین دارسی کیفری جدید تشکیلات دادسرا

  • ارسال شده در تاریخ : 8 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود

تشکیلات دادسرا

درحال حاضر درکشور ما چهرنوع دادسرا وجود دارد که بادراختیار داشتن تعدادی کارمند انجام وظیفه می نمایند 

1-دادسرای دیوان عالی کشور 

این دادسرا درکنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می نماید ومقر ان تهران وشعبه ای هم درقم دارد.

2-دادسرای عمومی وانقلاب 

دادسری عمومی متشکل از ازذاذستان زیاست دادسرا وتعدادی معاون ،دادیاروبازپرس وکارمند اداری دارددرمعیت دادگاه عمومی انجام وظیفه می نماید .

3- دادسرای نظامی

به منظور رسیدگی به جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضای نیروهای مصلح درکنار دادگاه نظامی تشکیل شده است .

4-دادسرای ویژه روحانیت  

دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه ویژه روحانیت به امر تعقیب وتحقیق در جرایم مربوط به جرایم روحانیت تشکیل شده است .

ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

نکات قابل توجه 

1-دادستان ریاست دادسرای را بعهده دارد ومقام تعقیب عمومی است .

2--نظارت برروند تحقیق وانصراف از تخقیق بعهده دادستان است .

3-دادستان می تواند تعداد معاون وبازپرس وکارمند اداری داشته باشد.

 

ماده 24- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

حوزهٔ قضایی یا قلمرو دادرسی 

جوزه قضایی در اصطلاح حقوقی به محدوده‌ای گفته می‌شود که یک مرجع قضایی یا دادگاه، صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی در آن دارد. ممکن است یک حوزهٔ قضایی دارای چندین شعبه یا مجتمع باشد. قلمرو دادرسی دارای یک رئیس است.

الف- دادگاه استان به درخواست تجدید نظر از دادنامه‌های صادر شده از همهٔ شعب آن استان، می‌تواند رسیدگی کند. پس حوزهٔ قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان، سراسر محدودهٔ جغرافیایی‌ای است که آن استان در بر می‌گیرد.

ب- اگر شهری بزرگ باشد، ممکن است به نواحی متعددی بخش شود و هر بخشی در یک حوزهٔ قضایی معینی قرار گیرد. بنابرین، در چنین شرایطی، دادگاهی معین، صلاحیت عام در رسیدگی نسبت به دعاوی آن بخش معین از شهر را دارا خواهد بود.

نکات 

1-دادسرای در حوزه قضایی شهر تشکیل می شود ماده 22ق.ا.د.ک.

2-دربخش دادسرا نداریم برهمین اساس تحقیقات مقدماتی برعهده دادگاه بخش محل است 

3-براساس ماده 336 قانون ریس ویا دادرسی علی البدل درجرایم صلاحیت این دادگاه راسا به جرم رسیدگی ورای صادر می کند .

4-جرایم موضوع ماده 302قانون ا.د.ک .ریس دادگاه بخش به جانشین باز پرس انجام وظیفه می نماید. 

ماده 25- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

نکات قابل توجه 

1-تشکیل دادسرای تخصصی  به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است .

2-به حکم ماده 285 قانون ایین دادسرای کیفری ریاست محترم قوه  می تواند شعبه ازدادسرا عمومی وانقلاب زابعنوان رسیدگی به جرایم نوجوانان اختصاص دهد.

3-دادسرای های یادشده زیر نظر دادسرای شهرستان انجام وظیفه می نماید . 

ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.

دستورالعمل نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان (موضوع ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری)

در اجرای صحیح مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بمنظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در امر نظارت دادستان های مرکز استان بر دادسراهای شهرستان، موضوع ماده 27 قانون مذکور که مقرر می دارد: « دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، ازحیث این وظایف و

نیز حسن اجرای آراء کیفری نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.» این دستور العمل به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

 

1.دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است در مقام اعمال نظارت و ارائه تعلیمات لازم در امور دادسراها، اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح قضایی را مورد توجه قرار دهد و عندالاقتضاء ضمن ملاحظه پرونده های مربوط رهنمودهای لازم را بنحوی که دخالت در کار قضایی یا موجب تأخیر در دادرسی نباشدمتذکر شود. بدیهی است تشکیل کلاس های آموزشی کماکان توسط معاونت منابع انسانی دادگستری استان خواهد بود.

2.محورهای نظارت و تعلیمات اموری از قبیل کشف جرم، تعقیب متهمین، تحقیقات مقدماتی، نحوه ارجاع پرونده ها، صدور قرارهای تأمین و نهایی، دفاع ازکیفرخواست، اجرای احکام، ابلاغ اوراق قضایی، امور زندانیان، اقدامات راجع به پیگیری و نظارت بر ضابطان (عام و خاص)، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و محجورین می باشد.

3.دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است در مقام اعمال نظارت و بازرسی، علاوه بر مقررات قانون

آئین دادرسی کیفری، دستورالعمل های مصوب رئیس محترم قوه قضائیه به ویژه دستورالعمل های مربوط به ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری را مدّنظر قرار دهد.

4.دادستان شهرستان مرکز استان در مقام اعمال نظارت، اگر اشکالاتی را در امور دادسراها مشاهده نماید مکلف است ضمن تذکر به دادستان های مربوط برای رفع کاستی ها، چنانچه نیاز به اتخاذ تصمیم از طریق دادگستری استان یادادستانی کل کشور باشد، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام و موضوع را از طریق دادستانی کل نیز پیگیری نماید.

5.اعمال نظارت دادستان مرکز استان در شهرستان ها باید به نحوی باشد که موجب اخلال در امور روزمره دادسرای شهرستان مربوط نگردد.

6.چنانچه دادستان مرکز استان در مقام نظارت، مواجه با آراء خلاف شرع بین و یا قانون در محدوده مواد 293 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری گردد، ضمن تهیه گزارش کامل و اظهارنظر مستدل و مستند مراتب را به دادستانی کل اعلام می نماید.

7.دادستان شهرستان مرکز استان می تواند در جهت اجرای این دستورالعمل و سایر وظایف نظارتی یکی از معاونین خود را به عنوان نظارت بر دادسراها تعیین نماید.

8.بانک اطلاعات جامعی تحت نظر دادستان شهرستان مرکزاستان مشتمل بر مشخصات هویتی، تحصیلات، سنوات خدمتی، عملکرد قضایی، توان مدیریتی قضات دادسراهای شهرستان، جهت بهره برداری های لازم با همکاری رئیس کل دادگستری و معاونت نظارت دادسرای انتظامی قضات و نماینده حفاظت و اطلاعات

قوه قضائیه ایجاد می گردد.

9.معاون نظارت دادستان کل کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات، ارتباط سیستمی بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان ها با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، برقرار و با ارتقاء سطح دسترسی دادستان ها، امکان نظارت الکترونیک را فراهم نماید.

10.دادستان مرکز استان مکلف است جلساتی به صورت فصلی با دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاههای بخش برگزار و ضمن تبادل نظر در راستای حسن اجرای قانون و دستورالعمل ها هماهنگی لازم معمول و نتایج حاصله را به رئیس کل دادگستری استان و معاونت نظارت دادستان کل کشور اعلام نماید.

11.به دادستان مرکز استان در اجرای ماده 289 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن و ماده 43

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نمایندگی تفویض می شود قبل از ارسال پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان ها و مقامات قضایی دادسراها به دادستانی کل کشور، نظر خود را به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان جهت اظهارنظر اعلام نماید.

12.ادستان مرکز استان موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری از سوی دادستان شهرستان ها کمبود و نقایص ضابطان دادگستری را به صورت فصلی برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط، به معاونت نظارت دادستانی کل کشور اعلام نماید تا هماهنگی و پیگیری لازم به عمل آید.

13.دادستان شهرستان مرکز استان آن دسته از قضاتی را که با رعایت دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و اجرای احکام، در حسن استفاده از ظرفیت های جدید قانونی مانندتعلیق تعقیب و ... بطور موفق عمل کرده اند به دادستانی کل کشور معرفی خواهد نمود.

14.دادستان شهرستان مرکز استان مکلف است آمارهای موردنیاز دادستانی کل را طبق فرم های تهیه شده توسط معاونت نظارت دادستان کل، به صورت ماهیانه ارسال نماید.

15.مقامات قضایی دادگاههای بخش در آن قسمت از وظایف خود که به جانشینی دادستان یا بازپرس انجام می دهند مشمول نظارت و تعلیمات دادستان مرکز استان می باشند.

16.مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل با معاون نظارت دادستان کل کشور بوده و نتیجه اقدامات معموله مستمراً به اینجانب گزارش خواهد شد.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

در انتخابات ۲ اسفندماه ۹۸ تعداد ۵۵۴۲۰ نفر در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شرکت کردند که از این تعداد ۲۳۶۰۷ نفر به آقای صفایی ، ...
یکی از بنیان های توسعه و رونق در یک منطقه ایجاد مراکز جمعیتی از قبیل دانشگاهها و مراکز اموزش نظامی است که شهرستان گناباد به دلایل ...
۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

به گزارش پایگاه خبری گناباد به نقل از تسنیم، فرودگاه گناباد یکی از پروژه‌های قدیمی این شهرستان است و در این سال‌ها هر نماینده و ...
هادی ایزدی افزود: واحدهای تولیدی و صنفی و مجموعه اداری صنعت، معدن و تجارت گناباد این کمکها را به صورت نقدی و غیر نقدی اهدا ...
از همین امروز سیاست ورزی او را کنترل کنند تا روز مبادا بررسی منطقی خوبی و بدی هایش به حرف های بچگانه و  احساسی منجر نشود. ...
علیرضا حسین زاده مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: در جهت استفاده بهینه از آب و خاک موجود در گناباد و بر اساس کمیت و کیفیت آب و زمین ...
حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب، اظهار کرد: بعد از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای رزمایش مواسات و همدلی، طرح «کمک مومنانه، همت ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

دانلود آهنگ جدید پویا رمضانی به نام حواست هست Download New Song By Pouya Ramezani Called Havaset Hast دانلود آهنگ در دو کیفیت ...
دانلود آهنگ جدید مهدی شکوهی به نام زیر بارون Download New Song By Mehdi Shokuhi Called Zire Baroon دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت ...
دانلود آهنگ جدید شایع و مهراد هیدن به نام مصر Download New Song By Shayea Ft Mehrad Hidden Called Mosser دانلود آهنگ در دو کیفیت ...
دانلود آهنگ جدید یوسف الهی به نام تنهایی Download New Song By Yousef Elahi Called Tanhayi دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک ...
دانلود آهنگ جدید ایمان ناجی به نام تو Download New Song By Iman Naaji Called To دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک مستقیم + ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)