تدریس ایین دادرسی کیفری - 1

  • ارسال شده در تاریخ : 2 خرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ماده28همان قانون درمقام احصاءوظایف ضابطین موید همین معنااست.

ب - مرحله تعقیب  متهمتعقیب جرایم به طورکلی دردادسرابه عمل میآید وبعهده دادستان  است  که به اوقاضی تعقیب نیز می گویند ماده22ق.آ.د.ک دادستان علاوه برریاست دادسرا برظابطین نیز ریاست دارد ،رسیدگی درداسرابادستوردادستان شروع می شود .

دردادسرا دودسته مقام رسیدگی کننده وجود دارد 1-بازپرس فقط یک نوع 2-دادیار پنج نوع (دادیار ارجاع،تحقیق،اظهارنظر،اجرای احکام ،ناظر زندان) وازکارمند اداری دادسرا برخوردار است.

ماده 24:درحوزه بخش وظایف دادستان برعهده ریس حوزه ودرغیاب او بعهده دادرس علی البدل دادگاه است دادستان مرکزاستان  براقدامات دادستان ها،مقام قضایی دادسرای، دادسرای شهرستان ها ان استان وافرادی که وظایف دادگاه بخش رابرعهده دارند ازحیث این وظایف ونیزحسن اجرای ارای کیفری نظارت می کند .وتعلیمات لازم را ارایه می نماید.ماده 27.

ج- تحقیقات مقدماتی: تشکیل پرونده مقدماتی وجمع اوری دلایل واظهار نظر درمورد بزهکاری یا بی گناهی متهم درکلیه جرایم به جز جرایم موضوع ماده 302به عهده بازپرس می باشد ودرنبود بازپرس بعهده دادستان وباارجاع ازطرف دادستان توسط دادیاران انجام می شود ماده92:  دراین مرحله سه اقدام بعمل می اید:

1- حفظ اثاروعلایم جرم

2-ادله وقوع جرم واظهارنظر:اظهار نظر درخصوص جرم بودن ویا نبودن عمل ارتکابی ووجودیا عدم وجود دلایل کافی علیه مرتکب که باصدورقرار نهایی به پایان می رسد ودرصورت صدور قرار مجرمیت پرونده نزد دادستان ارسال می شودودرصورت موافقت کیفر خواست صادرخواهد شد،ودرصورت عدم موافقت دادستان بانظربازپرس  حل اختلاف با دادگاه  کیفری 2است .272ق.ا.د.ک.

3- شناسایی ،یافتن وجلوگیری ازفراریا مخفی شدن متهم این اقدام به وسیله صدور قرار تامین انجام می شود.

د - مرحله دادرسی: بعد ازصدور کیفر خواست اتخاذ تصمیم در مورد بی گناهی ویا بزه کاری متهم وتشخیص میزان مسئولیت او وتعیین مجازات ویا اقدامات تامینی وتربیتی متناسب باشخصیت متهم در صلاحیت دادگاه کیفری است. رسیدگی ومحاکمه به عهده قضات دادگاه است .

درتمامی جلسات دادگاه کیفری 2نماینده دادستان می تواند برای دفاع از کیفر خواست حاضر شودودرصورت تشخیص دادگاه کیفری2 نماینده دادستان مکلف به حضور است لکن در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور نماینده دادستان الزامی است .عدم حضور مانع رسیدگی نیست . 300ق.ا.د.ک.

ه - مرحله  اجراحکم : اجرای احکام مرحله نهایی دادرسی کیفری است این مرحله از وظایف دادسرا به ریاست دادستان ویامعاون وی خواهدبودماده22و484ق.آ.د.ک

نکته :درقانون جدید میانجی گریی وصلح وسازش میان طرفین پیش بینی شده که می تواند درکلیه مراحل قابل اجرا باشد دربخشی ازماده 82سخن از نهاد میانجیگری  امده است :در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است،  ......مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. ماده  84.83.82ق. ا.د .ک

الف -درکدام گزینه ترتیب مراحل دادرسی به درستی ذکرشده است.

1.تعقیب - تحقیق دادرسی-اجرای حکم میانجیگری

2-کشف جرم-تعقیب متهم تحقیق  -دادرسی اجرای حکم

3-وقوع جرم-کشف جرم- تعقیب -  تحقیق دادرسی اجرای حکم

4-کشف جرم تحقیق تعقیب دادرسی-اجرای حکم

ب- درتعریف قانون ایین دادرسی ماده 1 کدام یک از موارد زیر قید نشده است

1-نحوه رسیدگی وصدور رای ومیانجیگری

2-مجموعه مقررات وقواعد برای کشف جرم ...

3-تعیین وظایف واختیارات مقامامات قضایی وظابطین دادگستری ورعایت حقوق شهروندی

4- صلاحیت مراجع رسیدگی وادله اثبات جرم

ج- کدام گزینه صحیح تراست

1.کشف جرم بعهده دادسرا واصولا از وظایف ظابطین دادگستری می باشد

2.کشف جرم بعهده دادستان وظابطین دادگستری است

3.کشف جرم برعهده دادسرا واصولا برعهده ظابطین ودردادگاه بخش برعهده ریس حوزه ودرغیاب وی بعهده دادرس علی البدل دادگاه

4.کشف جرم بعهده دادستان واصولا برعهده ظابطین ودردادگاه بخش بعهده قایم مقام دادستان

د-کدام گزینه  صحیح وکامل تراست

1.مرحله تحقیقات مقدماتی بعهده بازپرس است

2.درنبود دادستان بجز موضوع ماده 302تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی بعهده باز پرس است

3.درنبود بازپرس تمامی  تحیقات مقدماتی  بعهده دادستان  است

4.بجز جرایم موضوع ماده 302 ق.ا.د.ک تمامی تحقیقات مقدماتی بعهده بازپرس است

ه - درمرحله دادرسی جلسه دادگاه کیفری 2و1حضور نماینده داد ستان  .......است

1.دادگاه کیفری 2ویک ضروری است وبدون حضور نماینده دادگاه رسمیت ندارد.

2.دادگاه کیفری 2ضرورتی ندارد ولی حضور وی درتمامی جلسات دادگاه کیفری 1 الزامی است

3.دردادگاه کیفری 1-2 حضور نماینده دادستان ضرورت ندارد

4.دردادگاه کیفری 1و2نماینده دادستان می تواند حضور پیدا کند  ولی دردادگاه کیفری 1ضررت دارد ولی عدم حضور مانع رسیدگی نیست .

نکته :می توان گفت موضوع ایین دادرسی کیفری رسیدگی به دعوی عمومی وبرای حفظ نظم  وموضع فرعی ان رسیدگی به دعوای خصوصی است وایین دادرسی کیفری دواصطلاح جرم ومجازات را بهم پیوند می دهد.

گفتار  دوم ویژه گی قوانین ایین دادرسی کیفری

دوویژگی مهم قوانین شکلی وان عبارتنداز : از تفسیر موسع واجرای فوری قوانین (عطف به ماسبق شدن قانون)

الف -  عطف به ماسبق شدن(اجرای فوری قوانین شکلی)عطف به ماسبق شدن قوانین یعنی بازگشت آثارقانون جدیدبه گذشته ، در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تصویب می‌گردد ،باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.( آخوندی ، آ.د.ک. کیفری، ج 1، ص 60)می توان گفت برخلاف نظر مشهور حقوقدانان ،عطف به ماسبق شدن قانون ایین دارسی کیفری عبارت مناسبی نیست بلکه باید گفت این قانون باید فورا اجرا شود ودرقانون شکلی تاریخ ارتکاب جرم تعیین کننده قانون حاکم بر ان نیست ورسیدگی باید براساس قانون جدید باشد واثاران نسبت به گذشته وحال واینده است .ولی درعرف قضایی میگویند: قوانین کیفری شکلی برخلاف قوانین کیفری ماهوی اصولاٌبه گذشته عطف میشوند.مگردربرخی موارداستثنایی که باید نسبت به جرایم سابق،فوراًاجراءمیشود.

1.قوانین مربوط به تشکیلات قضایی وصلاحیت

2.قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تاپیش ازاجرای حکم دراین موردپرونده برای بررسی به دادگاهصادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.   3..قوانین مربوط به مرور زمان

ب تفسیرموسّع:قضات دادگستری درتفسیر قوانین شکلی مختارند که به هر شکلی عمل کنند ولی اصل تفسیر موسع قوانین به نفع متهم رانباید نادیده بگیرند ومی توان گفت .درقوانین شکلی به دلیل اینکه تاثیری درمیزان محکومیت ومجازات ندارد )برخلاف قوانین ماهوی(تفسیرموسع پذیرفته شده است.قیاس نیزپذیرفته شده است )درصورتیکه به نفع متهم باشد(ولی استسنااتی وجود دارد 1-حق مکتسبی ایجاد کرده باشد 2- قانون جدید اثار اقدامات قضایی که طبق قانون سابق به طور صحیح انجام شده را کان لم یکن به حساب اورد دکتر صادقی

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)