قرارترک تعقیب ماده67تا79 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 15 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

وظایفه دادستان درقانون 

در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل ۹ وظیفه، در بحث امور اداری ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است. که به اهم وظایف اشنا می شوید.

ماده 67- گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

اعلام جرم  وپیگیری از دادستان

1-در جامعه افرادی هستند که تنها ممکن است شاهد جرم باشند یا به طور اتفاقی از وقوع جرمی مطلع شوند. این دسته از افراد هم اگر اعلام جرم کنند، دادستان شروع به تعقیب می کند.

2-تعقیب ازطرف دادستان زمانی شروع که قراین برتحقق جرم باشد ویا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

3-گزارشاتی که مبنای ان مشخص نیست تنها نمی تواند دلیل تعقیب باشد.

ماده 68- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث - مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره – قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

شکایت شفاهی هم مجوز تعقیب 

ماده 69- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تشکایت شفاهی هم قبول است

اگر شکایت مان فوری است و امکان نداریم که فرم شکواییه را با این تفاصیل و جزئیات پرکنیم، نگران نباشیم، قانون گذار وضع روحی شاکی را درک کرده و شکایت های شفاهی از شاکی را مقدمه تحقیقات دانسته است. با این حال استفاده نکردن از ورقه های مخصوص شکایت، مانع رسیدگی به شکایت نیست و طبق قانون، دادستان مکلف است که حتی شکایت شفاهی را هم بپذیرد.  دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید می شود و به امضاء یا اثرانگشت شاکی می رسد. اگر شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می شودصدیق می‏شود.

ماده 70- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.

دادستان در مقام قیم

1-در مواردی تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است، مانند جرایم قابل گذشت. در این شرایط جز با شکایت شاکی، دادستان نمی تواند شروع به تعقیب متهم کند. 

2-درجرایم قابل گذشت  اگر قربانی جرم، طفل یا مجنون باشد یا ولی و قیمی نداشته یا به آن دسترسی نباشد یا حتی اگر ولی یا سرپرستان خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله داشته باشند، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند 

3-دراین موارد داداستان  اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. 

4-این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی، از قبیل بی هوشی، قادر به شکایت نباشد هم جاری است.  

5-اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. 

6- در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور و یا اجرای حکم با دادستان است.

* نکته: اگر جزو مقامات و اشخاص رسمی در حوزه کاری تان هستید، لازم است بدانید که اگر از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شدید، مکلف هستید موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهید.

ماده 71- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72-  هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده 74- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده 75- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

تحقیقات کشف جرم زیر نظر دادستان

1-مقامات دادسرا علاوه بر دادستان شامل بازپرس و دادیار است که این ها زیر نظر دادستان فعالیت می کنند.

2-درزمانی که  بازپرس، مقام تحقیق پرونده های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می تواند پرونده را بخواهد و مطالعه و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان برای تکمیل تحقیقات باید از این درخواست اطاعت کند. 

3-دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد. 

4-دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

4- ناگفته نماند با وجود اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است اما دادستان و معاون او یا دادیار هم می توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.

ماده77- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل میآورد.

ماده 78- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده 79- در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

قرار ترک تعقیب

1-درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل می شود و متهم وعده هایی می دهد که شاکی را ترغیب می کند از ادامه ی روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته ی احتمالی خود را از طریق غیر قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. شاکی هم با توجه به اینکه هنوز از وعده های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی تواند صرفا با اتکا به وعده های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند زیرا در این صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه خواهد شد (در جرائم قابل گذشت) و شاکی همچنان متضرر باقی خواهد ماند، به همین دلیل، تنها راه همین است که  شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر احیانا وعده های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجددا به جریان بیاندازد.

2-قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود.

3-صدور قرار ترک تعقیب، صرفا، در مرحله ی تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است. لذا اگر پرونده بعد از صدور کیفرخواست از دادسرا خارج و به دادگاه فرستاده شود، در مرحله ی دادرسی و محاکمه، امکان صدور قرار ترک تعقیب نخواهد بود. همانطور که از ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است، صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است.

4- قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست، چه از طرف شاکی و چه از طرف متهم.

5-در خصوص جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیما در دادگاه مطرح می شوند (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی دادگاه کیفری می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صادر کند.

6-با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، فورا، آزاد خواهد شد و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد. همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته ی کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.

7-برخلاف قرار توقف تحقیقات (مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری) که موجب قطع شدن مرور زمان شکایت است،  قرار ترک تعقیب چنین نیست، لذا شاکی باید مراقب باشد که وقتی درخواست ترک تعقیب میکند، در ادامه ی به جریان انداختن احتمالی پرونده، با ایراد مرور زمان مواجه نشود.

8-گرچه تقاضای ترک تعقیب جزو اختیارات عام وکیل دادگستری است (ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی) اما با توجه به اختلاف سلیقه مراجع قضایی در خصوص اختیارات وکیل، این احتمال وجود دارد که اگر شاکی در پرونده اش به وکیل دادگستری وکالت داده باشد و اختیار درخواست ترک تعقیب را نیز در ردیف اختیارات مندرج در وکالتنامه قید نکرده باشند، در این صورت، وکیل شاکی نتواند تقاضای ترک تعقیب کند.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)