قراربایگانی ،تعلیق تعقیب ماده 80تا82 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 16 آبان 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

قراربایگانی 

ماده 80 - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضائی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

شرایط صدور قرار بایگانی پرونده

1-جرم مورد رسیدگی از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت«ماده 19قانون مجازات اسلامی » باشد.

2-شاکی وجود نداشته باشد و یا گذشت کرده باشد ویا خسارت شاکی را پرداخت کرده باشد.

3-فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری.

4-قرار بایگانی پرونده مختص جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

نکات قابل توجه 

1: قرار بایگانی پرونده تنها برای یک بار قابلیت صدور دارد. ظاهرا دادستان حق اعتراض ندارد.

2-شاکی مطابق با قانون ظرف مدت 10 روز حق دارد تا نسبت به صدور این قرار شکایت و اعتراض کند؛ اگر اعتراض شاکی وارد تشخیص داده شود دستور ادامه تحقیقات یا تعقیب متهم صادر می‌شود اما اگر اعتراض شاکی رد شود، پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود تا این‌که شرایط برای ادامه تحقیقات یا تعقیب متهم تغییر کند. 

3-با توجه به اینکه جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد بااجازه ماده 340قانون ایین دادرسی  قرار بایگانی پرونده که در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می شود؛قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

4- منظور از فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ؛محکومیت به مجازاتی می باشد که نتیجه آن محروم شدن از حقوق اجتماعی مقرر در ماده 26ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی می باشد.

5-قرار بایگانی پرونده در راستای اصل تناسب و مناسب بودن تعقیب در قانون آ.د.ک پیش پینی شده و هدف از وضع اینگونه قرار ها(ترک تعقیب؛بایگانی پرونده ؛تعلیق تعقیب) عدم رسیدگی به جرایمی است که اهمیت کمتری داشته و موجب اتلاف وقت و هزینه قضایی نشود و راه برای رسیدگی هرچه سریع تر به جرایم مهمتر باز باشد.

شرايط صدورقرار تعلیق تعقیب

مطابق ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب به قرار زیر می باشد:

۱. جرم ارتكابي از جرايم درجه ۶، ۷ و ۸ باشد به شرطي كه اصل مجازات قابل تعليق نباشد و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي نباشد.

۲. شاكي نداشته باشد ویا گذشت کرده باشد.

۳. متهم فاقد سابقه محكوميت موثر كيفري باشد.

۴. متهم تمايل خود را جهت صدور قرار تعليق تعقيب اعلام نمايد.

نکات قابل توجه قرار تغلیق تعقیب

1- در صورت ضرورت، تأمين اخذ شود و تامين مأخوذه بايد متناسب باشد و منتهي به بازداشت نشود.

2- مدت تعليق تعقيب ۶ ماه تا ۲ سال مي باشد كه با توجه به شدت و نوع جرم ارتكابي تعيين مي شود.

3-يكي از دستورات مذكور در ماده ۸۱ قانون صدر الذكر بايد وجود داشته باشد.

4- در صورتي كه اين قرار از دادسرا صادر گردد، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه كيفري دو مي باشد و در فرض صادره از دادگاه (جرايم تعزيري درجه ۷و۸) دادگاه تجديد نظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض است.

5-مراتب در اجراي تبصره ۶ ماده ۸۱ بايد به اداره سجل كيفري اعلام شود.

6-. صدور اين قرار اختياري است و از اختيارات دادستان و دادگاه مي باشد و بازپرس مي تواند در اجراي تبصره ۴ ماده ۸۱ مقررات اين ماده را از دادستان تقاضا نمايد.

نمونه قرار تعليق تعقيب

در خصوص اتهام آقاي حسن. م. فرزند علی داير بر اقدام به رانندگي بدون پروانه رسمي، از توجه در محتويات پرونده و نظر به اينكه جرم انتسابي به متهم به موجب شق دوم از بند ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲درجه ۶ است كه با استناد به ماده ۴۶ قانون فوق الذكر، مجازات آن قابل تعليق است و نظر به این که شاكي وجود ندارد و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت موثر كيفري مي باشد و حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تمايل خود را جهت صدور قرار تعليق تعقيب اعلام نموده و همچنين تأمين مناسب از وي اخذ گرديده است، لذا تعقيب نامبرده با استناد به ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري به مدت يك سال معلق مي شود. متهم مكلف است، نسبت به رانندگي با هر نوع وسايل نقليه موتوري تا زمان اخذ گواهينامه مبادرت نورزد و رونوشتي از گواهينامه خود را ظرف مدت يك سال جهت درج در پرونده به شعبه ارايه دهد. متذكر مي شود در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر خواست شود و يا دستور فوق را اجرا نكند، قرار تعليق تعقيب لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب وي انجام خواهد شد. قرار صادره به استناد تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو تهران مي باشد.

دفتر، مقرر است در اجراي تبصره ۶ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مراتب تعليق تعقيب متهم جهت درج در سوابق به اداره سجل كيفري اعلام شود.  

 

ماده 81 - در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف - ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال

ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال

چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه¬ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال

ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال

خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره 1- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

شرایط لغو قرارتعلیق تعقیب

1- متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد

2- تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد 

3- دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو می گردد

4- مرجع تعقیب متوجه شود که متهم سابقه محکومیت داشته است .

نکته :

- محازات با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید

- مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. 

- چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. 

- مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

قابل اعتراض بودن قرار تعلیق تعقیب

تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره 4- بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

قرار تعلیق تعقیب از طرف دادگاه 

تبصره 5- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.

الزامی بودن قرارتعلیق درسجل کیفری

تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)