اصول حاکم برایین دادرسی کیفری وکالت سنجش دکتر صادقی

  • ارسال شده در تاریخ : 2 خرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

مواردی قانونگذارازاین اصل  استثنا کرده است که ازجمله می توان : جلسه 2

الف - ملاحظه مدارک واسنادپروندهراباضرورتکشفحقیقتمنافیباشد،

 ب - موضوعازجرائمعلیهامنیتداخلییاخارجیکشورباشد دراین دوموردبازپرس باذکر دلیل قرارعدم دسترسی به انها صادر میکند که ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه است . ماده 191ق .ا.د.ک.

3. اصل تساویافراددردادرسیکیفری(دادرسی منصفانه)

این اصل بیان کننده انست که:اشخاصیکهدرشرایطمساویبهسببارتکابجرائممشابهتحتتعقیبقرارمی گیرند قانون باید به صورت یکسان اعمال شود  ماده 2ا.د.ک.بهموجبایناصلقانون برای همه است ،همهافراددربرابرمقرراتآییندادرسیکیفریباهمدیگربرابرند.ماده14میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

 4. اصل تسریع در رسیدگی (سریعبودنفراینددادرسیکیفری)

این وظیفه مراجعقضائی کهبایدبابیطرفیواستقلالکاملبهاتهامانتسابیبهاشخاصدرکوتاهترینمهلتممکن،رسیدگیوازاطاله دادرسی جلوگیری نمایندوودر اسرع وقت تصمیممقتضیاتخاذنمایندوازهراقدامیکهباعثایجاداختلالیاطولانیشدنفرآیند دادرسی کیفری می شود خودداری کنند.ماده 3.ا.د.ک.

5.رعایتاصلبرائت

اصلبرایت دراصل37قانون اساسی پیشبینیشدهاست :اصلبرائتاستوهیچکسازنظرقانونمجرمشناختهنمیشودمگراینکهجرماودردادگاهصالحثابتگردد«ودرماده4.ق.ا.د.ک. به این اصل تسریع شده است.

6.اصل  دسترسیمتهمبهوکیل وسایر حقوق دفاعی دراسرغ وقت

متهمبایددراسرعوقت، .... ازحقدسترسیبهوکیلوسایرحقوقدفاعیمذکوربراساس  ماده 5 ق.آ.د.ک .برخوردار باشد. این اصل مسلم ،درپارهایمواردضمانتاجراهاییرابرایتخطیازایناصلپیشبینینمودهاست،همراهنداشتنوکیلیاعدمتفهیم  بهمتهمموجببی اعتباریتحقیقاتمیشود وحتی عدم حضوروکیل باوجود ابلاغ وقت می تواند موجب تجدید وقت رسیدگی گردد.

موارد استثنااصل دسترسی به وکیل

 1.گر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ویا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت،موادمخدروروانگردان تحت نظرقرارگیرد. تبصره ماده 48ق.ا.د.ک

2. جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)و(پ) ماده (302) این قانون ،تحت نظر قرار گیرد،تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.".بند الف ماده 302 ،جرایم موجب سلب حیات وبند ب جرایم موجب حبس ابد وبند پ جرایم موجب مجازات قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

در تبصره مذکورایراداتی وجود دارد :

اولاً،جرایمی را که وکیل دارای محدودیت است دامنه شمول بسیاری از جرایم را در بر می گیرد از سویی این جرایم از جرایم مهمه است ونقش ودخالت وکیل دادگستری نسبت به سایر جرایم بیشتر احساس می شود.

ثانیاً،مدت محرومیت متهم از ملاقات با وکیل ،یک هفته است که به نظر می رسد مدت طولانی است .

علی ایحال قانون سابق ،اصل را به نوعی بر عدم مداخله وکیل قرار داده بودونیز حضور وکیل را در جرایم خاصی منوط به اجازه دادگاه دانسته است. لکن طبق قانون جدید ،اصل بر حضور ومداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی است مگر در جرایم خاصی واین خودیک قدم مثبت ازطرف قانونگذار دراحیای حقوق متهم است.

7- اصل استقلال(نفوذ ناپذیری مرجع قضایی) واصل بی طرفی ماده3 ق-ا-د ک.

8- اصل عدم جواز به حریم خصوصی اشخاص ماده 4ق-ا-دک.

9.اصلرعایتحقوقشهروندی

بهتصریحماده7قانونآییندادرسیکیفریدرتماممراحلدادرسی<span style="font-family:

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)