فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 10 آذر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی

قرارهای تامین کیفری انواع مختلف دارند که حسب شدت وضعف انها سلسله مراتبی دارند قرارهای تامین به صورت حصری درماده 217ق.اد.ک. بیان شده که به بررسی انها می پردازیم 

مقدمه : 

1-قرارهای صادره برای اشخاص حقوقی مندرج دراین ماده نبوده بلکه یکی ازدوقرار مندرج درماده 690 قانون ایین دارسی کیفری خواهد بود . 

درصورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. 

الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت  های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌ کند.

 ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

2- درمورد متهمان زیر هیجده سال فقط قرار مندرج درماده 278 قانون ایین دادرسی صادر خواهد شد : یعنی قرارکفالت یا وثیقه انهم در صورت ضرورت .

ماده 287- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (237) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

 

ماده 217- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

این قرار، خفیف ترین قرار تامین کیفری است و در جرایم کم اهمیت صادر می شود ومعمولا در خصوص افرادی که بیم فرار آنها وجود نداردازقبیل کارمندان دولت.....صادر می شود .مرجع قضایی ازمتهم می خواهد که هروقت لازم باشد تعهد نمایید درنزد مراجع قضایی حاضر شود.وشرف خود راضامن این تعهد اعلام کند.

درصورت استنکاف متهم از دادن تعهدمرجع قضایی به استنادتبصره 1ماده 217ق.اد.ک.  باختیار خود قرار متناسب دیگرى صادر مى‏کند تا به متهم در مواقع لزوم دسترسى داشته باشد.

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

این قرارفقط برای دسترسی به متهم صادر می شود ودرزمانهای گذشته برای اینکه باشتر ..مسافرت می کردند برای افراد صادر چون امکان برگشت سخت بود وباپیشرفت وسایل نقلیه مانند هواپیما که از دورترین نقاط ایران امکان برگشت وجود دارد وضع این قرار ازطرف قانونگذار قابل توجیه نیست .درصورت امتناع متهم قرارکفالت صادر خواهد شد.

در این قرار علاوه بر تعهد به حضور برای عدم حضور نیز وجه التزام تعیین می گردد، که در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط می‎شود.

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

این قرارمانند قرار قبلی است با این تفاوت که در این قرار اجازه خروج از خوزه قضایی پیش بینی شده است ودرصورت عدم قبول بازپرس قرا بعدی را صادر می نماید .

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

به موجب این قرار مرجع قضایی ازمتهم می خواهد تعهد نمایید که هروقت لازم باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود وبرای ضمانت اجرای تعهد مبلغی تعیین که در صورت تخلف از وی اخذ خواهد شداین توافق طرفینی بین مرجع قضایی متهم است .که دادستان محترم درصورت تخلف متهم وجه راازوی اخذ وبه صندوق دادگستری واریز می نماید .

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

دراین قرار متهم متعهد می شود که که به صورت هتگی یا ماهانه نزد بازپرس ومرجع انتظامی حاضر شود تااطمینان حاصل نماید که غیبت ندارد وهروقت لازم باشد به موقع نزد مقام قضایی حاضر خواهد شد ودر صورت امتناع قرارکفالت صادر خواهد شد .

قرارالتزام مستخدمین رسمی

دراین قرارتعهد پرداخت وجه التزام هم برعهده متهم وهم سازمان اشتغال گذاشته شده است .ودادستان باید نقدا این وجه راازمتهم بگیرد وحق ندارد وجه مزبور رااقساط نمایید . بایستی توجه شود که تعهد سازمان محدود به حقوق متهم می باشد وسازمان حق دارد وجه مزبور راکه مازاد ازحقوق باشد میزان تعهد را تقسیط نماید ماده96قانون اجرای احکام دادگستری 

اگر متهم این قرار را نپذیرفت یا متهم فرار را پذیرفت اما سازمان نپذیرفت ضمانت اجرا ندارد و در واقع ضمانت اجرا در این جا مفهومی ندارد،چون اصلا قراری صادر نمی شود که بخواهد ضمانت اجرایی داشته باشد که در اینجا خود مقام قضایی قرار تامینی مناسبی صادر می کند مثلا کفالت یا وثیقه یا …..

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

باید دانست که حضور درمنزل جزیی از تعهد متهم است که دربعضی از کشورها همان حبس خانگی است که برای محکومان به حبس کوتاه مدت پیش بینی شده است .ونحوه اجرای ان طبق ایین نامه ای خواهد بود که از طرف ریاست محترم قوه قضاییه تدوین خواهد شد.

ح - أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

در قرار کفالت ، شخص دیگری باید ضمانت و کفالت متهم راقبول نماید و در مواقع لزوم متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر اینصورت وجه الکفاله به نفع دولت ضبط می گردد و باید این قراربه متهم ابلاغ شود و در صورت استنکاف از امضاء قرار تامین ، مراتب صورتجلسه گردد.

درصورت عجز متهم از معرفی کفیل به دستورمقام قضایی بازداشت می شود.

خ - أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

قرار وثیقه از کفالت شدیدتر است و پس از ابلاغ به متهم، لازم است خود متهم یا شخصِ دیگر مال یا مبلغ وجه الوثاقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد.

نکته :

1-وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد .

2-در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود.

3-قرار قبولی وثیقه نیز همچون قرار قبولی کفالت باید به امضاء کفیل و وثیقه گذار و مقام قضایی تنظیم کننده برسد.

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره3- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

- قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، شدید ترین قرار تامین بوده و تنها قرار تامینی است که آزادی متهم را برای مدت زمان موقت سلب می نماید.وبه همین دلیل برخلاف سایر قرارها قابل اعتراض است 

قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تامین 

1-این قرار از اختیارات  مقام قضایی است .

2-در صورت وجود دلیل کافی قرارامرانه است وقضات حق امتناع از صدور قرارتامین ندارند بلکه مکلف است به منظور حضور محترم تامین اخذ نمایید .

3-رعایت اصل تناسب بانوع واهمیت جرم  واحتمال فرار ویا مخفی شدن متهم وازبین رفتن سابقه متهم ،وضعیت روحی وجسمی  سن ....

این اصل برای جلوگیری ازخودکامگی قضات است .ونقض حقوق وازادی های متهم پیش بینی شده است ماده 25 ق.ا.د. ک.

4-قرارتامین قابل جمع نیستن وبرای متهم باهر اتهامی تنا یک قرار درمورد او صادر می شود 

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)