قرارقبولی وثیقه،کفالت ماده 218تا222قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 12 آذر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

 اتهامات متعدد قرارتامین واحد

درصورتی که متهم مرتکب چند جرم شود، بازپرس محترم بادرنظر گرفتن ماده 219ق.ا.د. ک.فقط یک تامین اخذ می نماید مگر انکه صلاحیت ذاتی هر اتهم دردادگاه مختلف باشد.

ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

میزان قرار وجه التزام ،کفاله ووثیقه

ازجمله قواعد حاکم درصدورقرارتامین، تناسب قرارباجرم ومجازات  وخسارت وارده است ولی همانطور که قانونگذار درماده 219ق.ا.د.ک. ملاکی بیان کرده  که قرار نباید از میزان خسارت زیان دیه کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند

براساس ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

تقاضای تبدیل قرارکفالت به وثیقه 

ماده 220- در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

شرایط کفیل

کفیل باید دارای اهلیت بوده و ملائت و دارایی کافی برای پرداخت وجه الکفاله داشته باشد تعیین هر یک از قرارها و یا میزان آن با قاضی صادر کننده می باشد .درصورت تردیدبازپرس درملایت کفیل مراتب به دادستان ابلاغ می نماید دادستان مکلف است درهمان روز اظهار نظر نمایید تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است .

ماده 221- کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

اشخاص حقوق عمومی نمی توانند کفیل باشند.

لازم نیست کفیل حتما شخص حقیقی باشد بلکه کفالت اشخاص حقوقی نیز پذیرقته است بیشترین موارد شرکتهای تجاری است  باید متذکر شد که اطلاق عبارت تبصره شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی گردد وفقط ناظر براشخاص حقوقی اشخاص حقوق خصوصی است زیر براساس ماده 50قانون محاسبات پرداخت هروجه ازهرشخص باید از قبل اعتبار ان پیش بینی شده باشد.وغلاوه بران موجب می شود سازمان ایجاد کننده شخصیت حقوقی متعهد گردد.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

پذیرش وثیقه تکلیف امرانه 

چنانچه ازطرف وثیقه گذارمالی بعنوان وثیقه معرفی شد ،بازپرس مکلف به قبول مال بعنوان وثیقه است ودرصورت عذم پذیرش باید علت رابیان نمایید درغیر اینصورت مرتکب تخلف شده و باید منتظر محکومیت انتظامی باشد.دراین صورت درصورتی عدم پذیرش بازپرس  منجربه بازداشت متهم شود، قابل اعتراض دردادگاه است.

ماده 222- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

درقرار قبولی کفالت ویا وثیقه باید به کفیل ووثیقه گذار تفهیم شود که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

قرارقبولی کفالت ویا وثیقه 

نکات قابل توجه 

1-کفیل ووثیقه گذرباید اهلیت استیفا داشته باشد یعنی عاقل ،بالغ ورشید باشد.

2-باید توانایی مالی برای انجام تعهد داشته باشد 

3-پذیرش کفالت نیازمند تایید دادستان نیست.

4-کفیل ووثیقه گذارحقدرخواست تصویر قراررادارد.

ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد. 

وظایف مقام قضایی بعد از صدور قرارتامین

1-صدور قرارقبولی تامین 

2-به کفیل ویا وثیقه گذار درصورت تخلف ازعدم معرفی کفیل ویا وثیقه گذار بدون عذز موجه ،وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

3-الزامی بودن تفهیم ماده 194ق.ا.د.ک.

4-ابلاغ قرارتامین به فوریت

5-درصورت عجز ازتامین به زندان معرفی

6-درج حق اعترض ده روزه  درقرارصادره واعلام ان به زندان

7-مقام قضایی وریاست ومعاون زندان مکلف است تمهیدات لازم برای معرفی کفیل ووثیقه گذار تهیه نماید.هرچند خارج ازوقت اداری باشد.

ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره - تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

فوریت ابلاغ قرارتامین

ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

ماده 226- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

وظایف زندان درقبال متهم بازداشت شده 

1-تمهدات لازم برای مغرفی کفیل یا وثیقه گذار

2-تحویل زندنی ودرج زمان تحویل

ماده 227- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

حقوق وثیقه گذار وکفیل

-درخواست ازادی وثیقه ویا رفع تعهد کفالت 

ماده 228- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

 

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)