موارد پایان قرارتامین ماده223-234قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 18 آذر 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏گذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.

برای اخذ تامین دونوع قرارصادرمی شود یکی مربوط به احذ تامین وذیگری در موردقبلی وثیقه یا کفالت  قراراولی یک تصمیم ادرار ودومی قراردادمیان قاضی وکفیل ویا وثیقه گذاراست .

بازپرس بعدازقرارقبولی تامین انرا امضاودرصورت درخواست کفیل رونوشت تحویل اومی دهد 

ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره - تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏گذار نیز الزامی است.

اقداماتی که بازپرس بعد از صدور قرارقبولی تامین صادر می نمایید

1-به درخواست کفیل ویا وثیقه گذارکپی به وی اغطا می نماید.

2-درصورت احضار متهم وعدم حضور وجه تعد تامین اخذ می شود.

3-تفهیم مفاد ماده 194قانون ایین دادرسی کیفری الزامی است 

ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

اقذامات بازپرس بعداز صدور قرار تامین

1-قرار تامین فورا به متهم ابلاع می شود.

2-رونوشت قرار به وی ابلاغ می گردد

3-درصورت بازداشت مفادقرار دربرگ اعزام به زندان درج می شود.

ماده 226- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

اعتراض متهم نسبت به قرارتامین 

متهمی که درباره او قرار تامین صادر شود درصورت که منجر به بازداشت متهم گردید 

متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

ریس زندان ویا معاون مکلف است تمهیدات لازم به منظور دسترسی متهم به افراد برای یافتن کفیل ویا وثیقه گذار فراهم نماید.ودرصورت معرفی کفیل ویاوثیقه گذار مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده 227- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

موارد پایان اعتبار قرار تامین 

1-اعلام رفع مسولیت ازطرف کفیل ویا وثیقه گذار

2-صدور قرار منع تعقیب ویا رای برایت یا قرار موقوفی تعقیب،تغلیق تعقیب

3-شروع مجازات محکومماده 251ق .ا.د.ک.

4-فوت وثیقه گذار ویا کفیل ماده 234 ق.ا.د.ک

ماده 228- کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

ماده 229- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

قضات حق ندارند بدون مجوز قانونی ازکفیل ویا وثیقه گذار بخواهند متهم راحاضر نمایند. برای ضمانت اجرای این ممنوعیت تبصره ماده 229 راوضع کرده است 

ماده 230- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد میشود.

اخذوثیقه ویاوجه کفالت ،وجه التزام 

برای تضمین حضور متهم بازپرس قرارتامین ازمتهم اخد می نماید هرگاه ثابت شد بدون عذر موجه حاضر نمی شود باابلاغ واقعی وجه التزام به دستور دادستان از وی اخذ می شود یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود.

رعایت تشریفات وجه کفالت ویا وثیقه

1-اخطار به متعهد که ظرف یک ماه متهم راخاضر نماید.

2-ابلاغ واقعی به کفیل ویا ثیقه گذاربرای تحویل متهم.

3-درصورت عدم تحویا متهم وثیقه به دستور دادستان ضبط ویاوجه کفالت اخذ می شود .

4-درصورتی که کفیل ویا وثیقه گذار عمدا ادرس را به نحوی داده باشد که امکان ابلاغ موثر نباشد اخطار واقعی کفایت می کند .

ماده 231- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

مواردی که دیه از وجه کفالت ووثیقه کسر می گردد

1-امکان وصول ان ازبیمه نباشد.

2-وثیقه گذار ویاکفیل متهم راحاضر ننمایدوعذر موجه هم نداشته باشند.

ماده 232- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏‌علیه حاضر نشود و وثیقه‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده 233- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.

مواردی که ازمحل قرارتامین اخذ می شود

1-دیه درصورتی که بیمه نباشد.

2-ضرر وزیان ناشی ازجرم 

3-جزای نقدی مورد جکم 

ماده 234- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.gonapa.ws/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

حامد قربانی فرماندار و رئیس مرکز حوزه انتخابیه گناباد و بجستان با بیان این نکته که آقای محمد صفایی دلویی با ۲۳۶۰۷ رای به عنوان ...
حامد قربانی عصر چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی مجریان برگزاری انتخابات در گناباد افزود: از این میان ۴۴ نفر عضو هیات‌های ...
به گزارش پایگاه خبری گناباد، آتش نشان فداکار گنابادی در سانحه آتش سوزی در یکی از خوابگاه های دخترانه در شهر بیدخت گناباد، پس از ...
محمد علی امینی رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: مهمترین طرح های نیمه تمام نیازمند تامین اعتبار شهرستان شامل: خانه جوان، سالن ...
حمید رضا مهدوی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد گفت: چهارمین هفته فرهنگ و هنر در این شهرستان، عنوان برنامه‌ای است که ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)