نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان ماده 270تا278قانون ایین دادرسی کیفری

  • ارسال شده در تاریخ : 17 بهمن 1396
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

 

 

نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان

 بازپرس و دادستان  ودادیارسه تن از مقام‌های قضایی دادسرا هستند که در تحقیقات مقدماتی جرایم،کشف جرم ، واموزش ظابطین  نقش به سزایی بر عهده دارند.

هر چند دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. هر سه قرارهایی صادر می‌کنند اما در صورتی که بین آنان اتفاق نظر در خصوص یک قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نیست از نظر دادستان پیروی کند. از طرف دیگر این اختلاف هم باید به طریقی حل شود؛ بنابراین در چنین حالتی باید به مرجع صالح برای حل اختلاف مراجعه کرد. اما مرجع صالح کدام است؟ نزدیک‌ترین پاسخ به این سوال مواد270قانون ایین دارسی وبعد از ان است 

قرارهای قابل اعتراض در دادسرا

1-کلیه قرارهای تامین منتهی به بازداشت(ماده 226) ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسظ دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است(ماده 246)

2-کلیه قرارهای نظارت قضایی(تبصره 2 ماده 247) ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح و چنانچه توسظ دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است(تبصره 2 ماده 247)

3-قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به درخواست شاکی و قرار بازداشت موقت و ابقای تامین و تشدید تامین و تامین خواسته به درخواست متهم(270) مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و مقیم خارج یک ماه از تاریخ ابلاغ است و مرجع اعتراض دادگاه صالح است چنانچه داده انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه  کیفری دو صالح به رسیدگی است(ماده 271) نظر دا دگاه قطعی است مگر در مورد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند الف و ب و پ و ت ماده 302 که مطابق مقررات قابل تجدید نظر است

4-قرار رد ایراد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است (م424)

5-قرار بایگانی پرونده ظرف 10روز از تارخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است  و نطر دادگاه قطعی است به استناد ماده 80 و تبصره الحاقی

6-قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است  و نظر دادگاه قطعی است (ماده 81)

7-قرار رد درخواست (ماده 100)و قرار عدم دسترسی( ماده 191)هر دو قرار حضوری ابلاغ میشود و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است.

8-قرار توقف تحقیقات ماده 104 ظرف ده روز از تازیخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است

9-قرار رد درخواست رفع بازداشت ظرف ده روز از تازیخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است م242

 

ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

انواع اختلاف درصلاخیت

1-اختلاف درصلاحیت به صورت مثبت بدین معنا که هردو دادگاه خود راصالح بداند

2-اختلاف درصلاحیت به صورت منفی :هردودادگاه از خود نفی صلاحیت می کند.

ضوابط حاکم برحل اختلاف درصلاحیت

1-حل اختلاف بامرجع بالاتر است.بعنوان مثال دراختلاف بین بازپرس ودادستان مرجع خل اختلاف ذاذگاه کیفری 2 است .

2-نظر مرجع بالاتر قطعی است

3-اختلاف درصلاحیت مانع از انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

4-اظهار نظر درخصوص حل اختلاف بین بازپرس ودادستان ازطرف دادگاه کیفری 2درجلسه فوق العاده انجام ونیازی به تعیین وقت رسیدگی نیست. مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

 

 

ماده 273- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

قرارجلب به دادرسی

جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می دهد که این پرونده در صورتیکه دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد قابل طرح در دادگاه است برای رسیدگی در ماهیت در این حالت پرونده به بازپرسی بر می گردد و بازپرس مکلف است طبق نظر دادگاه قرار مجرمیت صادر کند و بر مبنای آن کیفر خواست صادر خواهد شد و این بار پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بازخواهد گشت. 

احتیاط حکم می کند که چنین پرونده ای به دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود نرود بلکه در دادگاه دیگری رسیدگی شود ولی در عمل بر مبنای نظر دیوان عالی کشور یا کمیسیون مشورتی قوه قضاییه گفته شده است که اشکالی ندارد که همان دادگاهی که قرار جلب به دادرسی صادر کرده بود به ماهیت قضیه نیز رسیدگی کند.

نکته :بنابراین به طور خلاصه برگ جلب و جلب متهم  به بازپرسی و قرار جلب به دادرسی دو مقوله به کلی متفاوت است.

 

ماده 274- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.

ماده 275- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند.

تکلیف بازپرس درصورت جلب به دادرسی

ماده 276- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده 277- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.

شرایط رسیدگی مجدد پرونده 

1-پرونده به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده باشد

2-قرارصادره قطعی شده باشد

3-دلیل دیگری کشف جرم یافت شود .

نکته : پس از کشف دلیل جدید ، با نظر دادستان  وموافت دادگاه برای یکبار دیگر قابل تعقیب است .

ماده 278- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

باتوجه به اتمام زمان ثبت نام تعداد۲۸ نفر در حوزه انتخابیه گناباد ثبت نام کردند. ۱. حمید بنایی نماینده فعلی ۲.محمد سهرابی ...
دکتر محمد ذبیحی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها گفت: راه برون رفت از مشکلات تنهاباهمدلی،همفکری ومسئولیت ...
سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی اظهار کرد: این مرکز در مساحتی حدود سه ...
به گزارش پایگاه خبری گناباد به نقل از ایرنا، حامد قربانی افزود: احزاب سیاسی نقش بسیار مهمی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات ...
به گزارش پایگاه خبری گناباد، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد شفاهی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)