وظایف دادستان درقانون جدید ج4

  • ارسال شده در تاریخ : 1 فروردین 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

مبحث دوم: دادسرا وانواع ان

دادسرا یک نهاد قضایی است ولی حق دادرسی وصدورحکم ندارد ،وظیفه اصلی دادسرا اماده سازی پرونده وصدور کیفر خواست تاموجب تسهیل رسیدگی در دادگاه شود. ودرحال حاضر چهار نوع دادسرا داریم .

گفتاراول:دادسرایدیوانعالیکشور:بهموجبماده462ق.آ.د.کچونمقّردیوانعالی کشور  پایتختمیباشدبنابراینمحلتشکیلایندادسراهمانتهران استودادسرای  دیوانعالیکشورکه درراس ان دادستان کل است مانند دیوانعالی  ،صلاحیتمحلّیآنتمامکشوراستوبرکلیهدادسراهایعمومیوانقلابونظامینظارتدارد.

الف:وظایفدادستانکل :هرچندفصلدهمازقانونآییندادرسیکیفریمواد288تا293وظایفدادستانکلاختصاصیافتهاستاماوظایفایشانبهاینمواردمقیدنبوده،درهمینقانونوقوانینخاص،وظایفدیگرینیزبرایویپیشبینیشدهکهبهاهمآنهااشارهمیگردد.

1.نظارتوریاستاداریبردادسراهایکلکشور )م288ق.آ.د.ک(

2.درخواستصدوررایوحدترویه ازهیات عمومی دیوانعالی کشور ماده471ق.آ.د.ک

3.تقاضایاحالهپروندهدرجرایممرتبطبانظموامنیتکشورماده420ق.آ.د.ک جرایم درصلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ریس سازمان حق احاله پرونده را دارد.

4.شرکتدرجلساتهیاتعمومیدیوانعالیجهت صدوررایوحدترویهواصراری ماده472

5.تقاضایاعادهدادرسیبندبماده475ق.آ.د.ک

6.شرکتدرجلساتشعبدیوانعالیکشوردرحینرسیدگیبهپروندههایکیفری

7.اعلاماحکاموآراءخلافبیّنشرعدرموارد حقوق عامه ودعاوی راجع به دولت،امورخیری واوقاف عامه،وامور محجورین وغایب مفقود الاثر بی سرپرست که حکم قطعی صادر شودبهرئیسقوهقضائیه ماده 293

8.تقاضایفرجامخواهیدرامورمدنی

9.پیشنهادانتصاب،جابهجاییوتغییرشغلومحلخدمتمقاماتقضائیدادسراهابهرئیسقوهقضائیهماده289

10.پیگیریونظارتازطریقمراجعذیصلاحداخلی،خارجییابین المللیدرجرائمراجعبهاموال،منافعومصالحملیوخسارتواردهبهحقوق عمومیکهنیازبهطرحدعویدارد. 290ق.ا.د.ک .

11.انجاماقداماتمقدماتیوتحقیقاتلازمدرمواردیکهمطابققانون،تعقیبورسیدگیبهتخلفاتمقاماتومسؤولانکشوریبه عهدهدیوانعالیکشوراستماده291ق.آ.د.ک

12.اعلامممنوعیتخروجاشخاصبهمراجعذیربط کهازسویمقاماتقضاییبهعمل آمدهاستماده292

گفتاردوم:دادسرایعمومیوانقلاب :

دادسرای عمومی وانقلاب متشکل از دادستان به عنوان ریاست دادسرا،تعداد معاون ،دادیار،بازپرس وکارمند است ازلحاظمحلّیدادسرایعمومیوانقلابدرحوزهقضاییهرشهرستاندرمعیتدادگاههایآنحوزهایجادمیشود.ماده22ق.آ.دک .ایندادسراصلاحیتتحقیقاتمقدماتیجرایمداخلدرصلاحیتدادگاهکیفری 1 و 2 وهمچنیندادگاهانقلابراداراست. درحوزهقضائیبخش،وظایفدادستانبرعهدهرئیسحوزهقضائیودرغیابویبرعهدهدادرسعلی البدلدادگاهاست.ماده24ق.ا.دک.

نکات قابل توجه

1.درحوزهقضاییبخشدادسراوجودندارد       2.دادسراییبهنامدادسرایاستانوجودندارد.

3 - بااجازه ماده 285ممکناست دادسری تخصصی ایجاد شود،ایندادسراها،صلاحیتیجدایازدادسرایعمومیوانقلابنخواهندداشت. ماده25ق.آ.د.کدراینخصوصبهتشخیصرئیسقوهقضائیه،دادسراهایتخصصیازقبیلدادسرایجرائم<span style="font-size: 14.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language:<

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)