وظایف دادستان درقانون جدید ج4

  • ارسال شده در تاریخ : 20 خرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

مبحث دوم: دادسرا و انواع  ان

دادسرا یک نهاد قضایی است ولی حق دادرسی وصدورحکم ندارد ،وظیفه اصلی دادسرا اماده سازی پرونده وصدور کیفر خواست تاموجب تسهیل رسیدگی در دادگاه شود. ودرحال حاضر چهار نوع دادسرا داریم . 

گفتاراول:دادسرای دیوان عالی کشور: به موجب ماده 462ق.آ.د.ک چون مقّر دیوانعالی کشور  پایتخت می باشد بنابراین محل تشکیل این دادسرا همان تهران است و دادسرای  دیوان عالی کشورکه درراس ان دادستان کل است مانند دیوانعالی  ،صلاحیت محلّی آن تمام کشور است و بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد .

الف: وظایف دادستان کل :هر چند فصل دهم از قانون آیین دادرسی کیفری مواد 288 تا 293وظایف دادستان کل اختصاص یافته است اما وظایف ایشان به این موارد مقید نبوده ،در همین قانون و قوانین خاص، وظایف دیگری نیز برای وی پیش بینی شده که به اهم آنها اشاره می گردد.

1. نظارت و ریاست اداری بر دادسرا های کل کشور )م 288 ق.آ.د.ک(

2. درخواست صدور رای وحدت رویه ازهیات عمومی دیوانعالی کشور ماده 471 ق.آ.د.ک

3. تقاضای احاله پرونده در جرایم مرتبط با نظم و امنیت کشور ماده 420 ق.آ.د.ک جرایم درصلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ریس سازمان حق احاله پرونده را دارد.

4. شرکت در جلسات هیات عمومی دیوان عالی جهت صدور رای وحدت رویه واصراری ماده472

5.تقاضای اعاده دادرسی بند ب ماده 475 ق.آ.د.ک

6. شرکت در جلسات شعب دیوان عالی کشور در حین رسیدگی به پرونده های کیفری 

7. اعلام احکام و آراء خلاف بیّن شرع درموارد حقوق عامه ودعاوی راجع به دولت،امورخیری واوقاف عامه،وامور محجورین وغایب مفقود الاثر بی سرپرست که حکم قطعی صادر شودبه رئیس قوه قضائیه ماده 293

8. تقاضای فرجام خواهی در امور مدنی

9.پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها به رئیس قوه قضائیه ماده 289 

10. پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین المللی در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد. 290ق.ا.د.ک .

11. انجام اقدامات مقدماتی و تحقیقات لازم در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوانعالی کشور است ماده 291 ق.آ.د.ک

12.اعلام ممنوعیت خروج اشخاص به مراجع ذی ربط که از سوی مقامات قضایی به عمل آمده است ماده 292

گفتاردوم: دادسرای عمومی و انقلاب :

دادسرای عمومی وانقلاب متشکل از دادستان به عنوان ریاست دادسرا،تعداد معاون ،دادیار،بازپرس وکارمند است از لحاظ محلّی دادسرای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه ایجاد می شود.ماده 22 ق.آ.دک .این دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 و همچنین دادگاه انقلاب را داراست. درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.ماده24ق.ا.دک.

نکات قابل توجه 

1. در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود ندارد       2. دادسرایی به نام دادسرای استان وجود ندارد.

3 - بااجازه ماده 285ممکن است دادسری تخصصی ایجاد شود، این دادسراها، صلاحیتی جدای از دادسرای عمومی و انقلاب نخواهند داشت. ماده 25 ق.آ.د.ک در این خصوص به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم ،مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.

1- وظایف دادسرا عمومی وانقلاب

وظایف دادسرا همان وظایف دادستان عمومی وانقلاب است که اهم ان به سه دسته تقسیم می شود.

الف - وظایف دادستان تا صدور کیفر خواست .

1. تعقیب متهم واقامه دعوی عمومی ازجهت حیثیت عمومی  ماده 11 ق.آ.د.ک  

2. ریاست و نظارت بر دادسرای عمومی وحق دارد معاون وکارمند به تعداد لازم داشته باشد ماده 23 .

3. ریاست ونظارت  بر ضابطین دادگستری ماده 42 ق.آ.د.ک

4. اظهار نظر ظرف 24 ساعت در مورد کلیه قرارهای دادیار اعم از قرار نهایی ویا قرار منتهی به بازداشت دادیار مکلف است همان روز این قرارها را به نظر دادستان برساند . ماده 92 ق.آ.د.ک

5. نظارت بر تحقیقات مقدماتی واقدامات دادستان های ،مقامات قضایی دادسراهای ان استان وافرادی که وظایف دادستان را دردادگاه بخش برعهده دارد ماده 27-72- ق.آ.د.ک

67. اقدام به تحقیقات مقدماتی در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست ماده 92 

8.ارجاع پرونده ها به شعب بازپرسی و دادیاری مواد 89 و 92 ق.آ.د.ک 

9.نصب قیم موقت  تاحضور ومداخله ولی،قیم ونصب قیم  ماده 70 ق .آ.د.ک

10-ضبط وثیقه واخذ وجه الکفاله230 ق.ا.د.ک.وبراساس ماده 235 این قرارظرف مدت ده روز بعد ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است این وظیفه بعدازکیفر خواست باشرایط خاص قابل اعمال است.

11.تعلیق تعقیب از6ماه تا دوسال 74

12.تقاضای تشدید یا تخفیف تامین تاپیش از تنظیم کیفر خواست  وبعد ازان ماده244 ق.ا.د.ک.

13. صدور کیفر خواست ماده 279 ق.آ.د.ک یعنی تقاضای مجازات از دادگاه

14. پیشنهاد احاله  به منظور حفظ نظم وامنیت عمومی باپیشنهاد ریس قوه ویا دادستان کل وتجویز دیوانعالی کشور رسیدگی به حوزه دیگر احاله می شود .ماده 420-418

ب-وظایف دادسرا در مرحله دادرسی

1. حضور در دادگاه و دفاع از کیفر خواست ماده 455 ق.آ.د.ک

2. صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الالتزام یا وجه الکفاله ماده230 ق.آ.د.ک

ج - وظایف دادسرا بعد از صدور حکم  ومرحله اجرا

1. حق درخواست اعاده دادرسی بند پ ماده 475 ق.آ.د.ک.

3.اعتراض به حکم 

4.اجرای احکام کیفری

5-تفهیم تعلیق اجرای مجازات ماده551

6.کاهش مدت تعلیق :درصورت سپری شدن 6ماه ازحبس قاضی اجرای احکام حق پیشنهاد کاهش مدت تعلیق ویا لغو تمام یا بعضی از دستورات درصورت عدم پذیرش دادگاه قاضی اجرای احکام هردوماه یک بار می تواند مجددا پیشنهاد نماید ماده 552

7..درخواست لغو تعلیق اجرای مجازات  موافقت با پیشنهاد ازادی مشروط

8..معافیت ازهزینه دادرسی ماده 559ق.ا.د.ک

ج. مقامات دادسرا ) عمومی و انقلاب(

از بین انواع دادسراها اصولا مباحث ما پیرامون دادسرای عمومی خواهد بود. چراکه قسمت عمده ای جرایم، تحقیقات مقدماتیشان در این دادسرا به عمل می آید علاوه بران اصل با صلاحیت دادسرای عمومی است.

حال می خواهیم بدانیم چه کسانی در دادسرا حضور دارند و سمت آنها و حدود وظایف آنهاچیست؟

1. دادستان:دادستان ریاست دادسرا را بر عهده دارد. )ماده 24 ق.آ.د.ک(دادستان به تعداد نیاز میتواند معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری داشته باشد. 

2. بازپرس: بازپرس وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده دارد. ماده 92 ق.آ.د.ک وتابع اصل سلسله مراتب نیست. 

3. دادیار:دادیار نماینده دادستان است و میتواند عهده دار وظایف دادستان نیز باشد. ماده 88 ق.آ.د.ک

دادیار گاهی دادیار ارجاع است، گاهی دادیار تحقیق، گاهی دادیار اظهار نظر،گاهی دادیار اجرای حکم و گاهی هم دادیارناظر زندان است.کلیه قرارهای نهایی و قرارهای منتهی به بازداشت دادیار بایستی به تایید دادستان برسد .قسمت اخیر ماده 92 ق.آ.د.ک

4.معاون دادستان:معاون دادستان در امور مختلفی که از طرف دادستان ارجاع می شود به عنوان نماینده دادستان عمل خواهد کرد. معاون دادستان زیر نظر دادستان بوده و از دستورات وی تبعیت خواهد نمود.معاون دادستان، سرپرستی دادسرای ویژه نوجوانان را بر عهده خواهد داشت . ماده 285 ق.آ.د.ک

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)