قواعد ناظر بر درجه بندي مجازات هاي تعزيري قانون سال 1392

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تعزيري با تفاوت‌هايي در مقايسه با گذشته همراه شده است از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان از حذف عنوان جرايم بازدارنده از قانون و تقسيم جرايم تعزيري به هشت درجه نام برد.

جدول درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی م 92
تهیه و تنظیم : محمود قاسمی: بابافارس

نوع مجازات

درجه 1

درجه 2

درجه 3

درجه 4

درجه 5

درجه 6

درجه 7

درجه 8

حبس

بیش از 25 
سال

بیش از 15 تا
25
سال

بیش از 10
تا 15 سال

بیش از 5
تا10 سال

بیش از 2 
تا 5 سال

بیش از 6 ماه
تا 2 سال

از 91 روز
تا 6 ماه

تا سه ماه

جزای نقدی

بیش ازیک میلیارد ریال

بیش از
550
میلیون ریال  تا یک میلیارد ریال

بیش از
260
میلیون ریال
تا 550 میلیون ریال

بیش از
80 
میلیون ریال 
تا 260 میلیون  ریال

بیش از
80 
میلیون ریال تا 180 میلیون ریال

بیش از
20
میلیون ریال
تا 80 میلیون ریال

بیش از
10
میلیون ریال 
تا 20 میلیون  ریال

تا 10 میلیون
ریال

مصادره

بیش ازیک میلیارد ریال

**

**

**

**

**

**

**

انحلال

بیش ازیک میلیارد ریال

**

**

**

**

**

**

**

انفصال

**

**

**

انفصال دائم ازخدمات دولتی و عمومی

**

**

**

**

محرمیت از  حقوق اجتماعی

**

بابافارس

**

**

بیش از 5 تا
15
سال

بیش از 6 ماه 
تا 5 سال

تا 6 ماه

**

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت  شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

**

بابافارس

**

**

ممنوعیت دائم

حداکثر تا مدت
5
سال

**

**

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

**

**

**

**

ممنوعیت دائم

حداکثر تا مدت
5
سال

**

**

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی

**

**

**

**

**

حداکثر تا مدت
5
سال

**

**

شلاق

**

**

بابافارس

babafars.ir

**

از 31 تا 74 ضربه شلاق و تا 99 ضربه  شلاق در جرائم منافی عفت

از یک تا 30 
ضربه

تا 10 ضربه

انتشار حکم

**

**

بابافارس

**

**

انتشار حکم قطعی 
در رسانه ها

**

**

 

درجات مختلف مجازات تعزيري
درجه بندي مجازات هاي تعزيري بر بسياري از مقررات ديگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثير مي گذارد بنابراين شناخت درجات مجازات از اهميت زيادي برخوردار است. در اين نوشتار براي ايجاد يک ترتيب منطقي، مجازات حبس و جزاي نقدي از ديگر مجازات هاي کيفري تفکيک شده است. مجازات زنداني و جريمه نقدي يک جرم زماني درجه يک به حساب مي آيد که ميزان زندان آن بيش از 25 سال و ميزان جزاي نقدي جرم مذکور بيش از يك ميليارد ريال باشد. در صورتي که مجازات حبس قانوني جرمي کمتر از 25 سال باشد، به شرط اينکه بيش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب مي شود. از لحاظ جزاي نقدي نيز جريمه قانوني بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ميليارد ريال جزو مجازات هاي تعريزي درجه دو تلقي مي شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بيش از 10 تا 15 سال و جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال، مجازات تعزيري درجه سه به شمار آيد. آخرين مجازات نيز حبس بيش از 5 تا 10 سال و جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال است که به عنوان مجازات هاي درجه چهار تدوين شده اند.
اما مجازات هاي تعزيري درجه متوسط، مجازات هاي درجه پنج و شش هستند که به ترتيب شامل حبس بيش از دو تا پنج سال و حبس بيش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالي اين دو درجه نيز به ترتيب عبارتند از جريمه نقدي بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال و جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال.
در نهايت دو نوع مجازات تعزيري سبک در قانون ما پيش بيني شده است که اکثر جرايم خفيف مشمول چنين مجازات هايي هستند. اين دو نوع مجازات عبارتند از مجازات هاي تعزيري درجه هفت و هشت. قانون گذار براي مجازات تعزيري درجه هفت، حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال را مناسب ديده است. همچنين مجازات هاي سبک حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال مشمول مجازات تعزيري درجه هشت شده اند.
مجازات هاي تعزيري به جز حبس و جريمه
حبس و جريمه مهم ترين مصداق هاي مجازات هاي تعزيري در قوانين ما هستند اما مجازات هاي تعزيري به اين دو ختم نمي شود. بايد ديد ديگر مجازات ها در نظام درجه بندي تعزيرات چه جايگاهي دارند؟ انواع ديگري از مجازات ها غير از حبس و جزاي نقدي وجود دارند که در نظام نوين درجه بندي مجازات ها قرار مي گيرند.
اين کيفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقي، انفصال از خدمات دولتي، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي، شلاق و انتشار حكم در رسانه ها. به عنوان سخت ترين مجازات تعزيري غير از حبس و جزاي نقدي، مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقي پيش بيني شده است. اين دو مجازات تحت مجازات تعزيري درجه يک مطرح هستند. مجازات سنگين بعدي انفصال دايم از خدمات دولتي و عمومي است که مجازات درجه چهار به شمار مي آيد.
براي کيفرهاي درجه پنج نيز قانونگذار سه نوع مجازات را پيش بيني کرده است. اين موارد عبارتند از محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال، ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.
در ادامه مصداق هايي از مجازات ها به عنوان کيفرهاي درجه شش مطرح مي شوند. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم قطعي در رسانه ها از آن جمله اند. از ديگر مجازات هاي درجه شش مي توان به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صادر کردن برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه به عنوان مجازات هاي تعزيري درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده اند.                                    قواعد ناظر بر درجه بندي مجازات هاي تعزيري
درجه بندي مجازات هاي تعزيري بر بسياري از مقررات قانون جديد تاثير گذاشته و در برخي از مواد به اين
تقسيم بندي ارجاع داده شده است؛ مثلا در مواردي که حداقل مجازات جرمي منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.
يعني اگر مجازات قانوني جرمي، بين 20 تا 30 سال حبس باشد، از يک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه يک و از طرف ديگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است. در اين وضعيت مجازات فعلي با حکم قانون گذار مجازات تعزيري درجه يک تلقي مي شود. در ضمن اگر مجازات هاي قانوني يک جرم از انواع مختلفي باشند، مجازات شديدتر ملاک درجه بندي است. در صورتي که امكان تشخيص مجازات شديدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاك است. همچنين ممکن است يک نوع مجازات در قوانين قديمي يا آتي باشد که با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته است. در اين صورت اين مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب مي شود. گفتني است اين مقررات تنها براي تعيين درجه مجازات است و تاثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد. در خصوص اشخاص حقوقي نيز ميزان جزاي نقدي قابل اجرا حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن به وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است.در نهايت بايد اذعان داشت که انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اجرا مي شود كه براي ارتكاب جرم به وجود آمده يا براي ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصرا جهت ارتكاب جرمتغيير دهد.

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

Fatal Error: could not open XML input (http://gonabad20.ir/index.php?format=feed&type=rss)

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

Fatal Error: could not open XML input (http://namehgonabad.ir/feed/)

پايگاه خبري شهرستان گناباد

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)