قرارتامین ونظارت قضایی

  • ارسال شده در تاریخ : 14 مرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی

قرارها به طور کلی به دودسته ،قرارهای اعدادی وقرارهای نهایی تقسیم می شوند ، قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهای هستند که پرونده را امده برای اظهارنظر و رسیدگی را فراهم می کند مانند قرارکارشناسی،قرارتامین خواسته  ،قرارتامین کیفری .....لکن قرارهای نهایی  محتوای انهااظهارنظر در مورد اتهام متهم ودلایل ان ولزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است وباعث خاتمه یافتن  انجام تحقیقات یا رسیدگی می شوند مانند قرار موقوفی تعقیب ،منع تعقیب ،ترک تعقیب ، ….ازجمله قرارهای نهایی هستند ولی درقرار عدم صلاحیت اختلاف نظر است .

قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تامین

1-صدور این قرارها ازاختیارات مقام قضایی است . درنتیجه  ضابطین دادگستری حق اخذتامین ندارند .ماده 41

ماده 41- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

2-درصورت وجود دلایل کافی برتوجه اتهام مقام قضایی مکلف به صدور قرارتامین می باشد .

3-اصل تناسب قرارتامین با جرم وضرر وزیان وارده ، واین اصل برای جلو گیری ازخودکامگی قضات ونقض حقوق شهروندی در قانون پیش بینی شده است .

تبصره ماده 250 قانون ایین دادرسی کیفری : أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

باید توجه داشت که صدور قرار تامین باید متناسب باشد ومتناسب  بماند وبنابرین اصل تناسب به مقام صادر کننده قرار اختیار تجدید نظر دقرار وحفظ این تناسب را فراهم می کند ،در نتیجه مقام صالح می تواند قراررا  تخفیف ویا تشدید نماید .

ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.

ودر ماده 18قانون صدور چک  امده است   

ماده 18- مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امر كيفري) ـ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مينمايد.  صدور سایر قرارتامین  غیراز وثیقه وکفالت درباره متهمین صادر کننده چک ممنوع است

4-قرارتامین قابل جمع نیستند  ودرمورد اتهامات متعدد متهم  تنها یک قرار صادر می شود مگر اینکه  رسیدگی به ان جرم درصلاحیت ذاتی دادگاه  مختلف باشد مثال  ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.

5-قرار تامین باید به متهم ابلاغ گردد ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.

دلایل صدور قرار تامین

1-به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درجلسه دادرسی

2- جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وارده ،

3-جلوگیری ازتبانی با دیگری

کدام مورد از موارد زیرجز دلایل صدور قرارتامین نمی باشد؟

<!--[if !supportLists]-->-قرار تامین برای دسترسی  به متهم 

-حضور به موقع وی درجلسه دادرسی

<!--[if !supportLists]-->-تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وارده ،

<!--[if !supportLists]-->-راضی شدن متهم

قرارتامین کیفری چه اصولی را زیر سول می برد ؟

<!--[if !supportLists]-->1-اصل قانونی بودن مجازات

<!--[if !supportLists]-->2- اصل برایت وحفظ ازادی های فردی

<!--[if !supportLists]-->3-اصل تفسیر به نفع متهم

<!--[if !supportLists]-->4-جواب 1و3

انواع قرارهای تامین کیفری

قرارهای تامین کیفری  انواع مختلفی دارند که حسب شدت وضعف انها دارای سلسله مراتبی است این قرارها درماده 217-ق.ا.د.ک.از خفیف شروع و تاشدید  ختم می شود .

الف - التزام به حضور با قول شرف این قرارسبکترین قراری است که درباره افرادی صادر می شود که از موقیعت خاصی برخوردار است .تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ،این قراردرزمان قدیم که وسیله عبور ومرور حیوانات بود جایگاه داشت ولی امروز با این وسیله های سریع سیر معنا ومفهومی ندارد .
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و در صورت امتناع  متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.252.ق.اود.ک.

 ح - أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

دراین قرار دونفردربرابرمرجع تحقیق ملتزم می شوند یکی متهم که ملتزم به حضور می شود ودیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودون متهم می گردد ،اجرای تعهد اولی منوط به احضار او واجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اولی است

موضوع مهمی که در مورد قرارکفالت مطرح است .تعیین مبلغ وجه الکفاله است که درقرارهای حاوی وجه التزام وقرار وثیقه هم مطرح می گردد که در ان موارد نیز وجه الترام یا مبلغ باید در قرار معین شود  درتعیین این قرار قانونگذار درماده 219 ارشاد نموده است . ماده 219- مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند. علت این امر انست که درماده 232-233ق.اد.ک. امده است .

ماده 233- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.

 

صدورقرارکفالت درجرایم غیر عمدی ممنوع شده است . تبصره3- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. مانند اینکه متهم بیمه باشد بااحراز بیمه حق صدور قرار کفات ووثیقه را ندارد.

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

در انتخابات ۲ اسفندماه ۹۸ تعداد ۵۵۴۲۰ نفر در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شرکت کردند که از این تعداد ۲۳۶۰۷ نفر به آقای صفایی ، ...
یکی از بنیان های توسعه و رونق در یک منطقه ایجاد مراکز جمعیتی از قبیل دانشگاهها و مراکز اموزش نظامی است که شهرستان گناباد به دلایل ...
۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

به گزارش پایگاه خبری گناباد به نقل از تسنیم، فرودگاه گناباد یکی از پروژه‌های قدیمی این شهرستان است و در این سال‌ها هر نماینده و ...
هادی ایزدی افزود: واحدهای تولیدی و صنفی و مجموعه اداری صنعت، معدن و تجارت گناباد این کمکها را به صورت نقدی و غیر نقدی اهدا ...
از همین امروز سیاست ورزی او را کنترل کنند تا روز مبادا بررسی منطقی خوبی و بدی هایش به حرف های بچگانه و  احساسی منجر نشود. ...
علیرضا حسین زاده مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: در جهت استفاده بهینه از آب و خاک موجود در گناباد و بر اساس کمیت و کیفیت آب و زمین ...
حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب، اظهار کرد: بعد از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای رزمایش مواسات و همدلی، طرح «کمک مومنانه، همت ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

دانلود آهنگ جدید پویا رمضانی به نام حواست هست Download New Song By Pouya Ramezani Called Havaset Hast دانلود آهنگ در دو کیفیت ...
دانلود آهنگ جدید مهدی شکوهی به نام زیر بارون Download New Song By Mehdi Shokuhi Called Zire Baroon دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت ...
دانلود آهنگ جدید شایع و مهراد هیدن به نام مصر Download New Song By Shayea Ft Mehrad Hidden Called Mosser دانلود آهنگ در دو کیفیت ...
دانلود آهنگ جدید یوسف الهی به نام تنهایی Download New Song By Yousef Elahi Called Tanhayi دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک ...
دانلود آهنگ جدید ایمان ناجی به نام تو Download New Song By Iman Naaji Called To دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک مستقیم + ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)