قراراناطه

  • ارسال شده در تاریخ : 31 مرداد 1395
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: مقالات

قراراناطه 

دراین گفتار به این سوال باید پاسخ داد که دادسرا و دادگاه مقام قضایی در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؟ وچند نوع قراراناطه داریم ؟

قرار اناطه يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي ایران است .اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري است.  براساس رأي شماره 529 مورخ 68/8/2 هيأت عمومي هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد. درماده 21قانون ایین دادرسی کیفری به انشائ قرار اناطه توسط مقام قضایی تصریح شده است .

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

باتوجه به ماده 21می توان گفت : یکی دیگر از مصونیت های تعقیب ، اناطه است . زمانیکه مقام قضایی رسیدگی کننده با موضوعی برخورد می کند که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت ذاتی او نیست .

مثال1) خانمی علیه همسر خود شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق طرح میکند . اما چون سندی مبنی بر زوجیت برای آن وجود ندارد ، دادگاه قرار اناطه صادر می کند تا زوجیت احراز شود .

مثال2) شخص «الف» شکایت "مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف" علیه شخص «ب» طرح میکند . اما سندی برای آن وجود ندارد و شخص «ب» مدعی مالک بودن است .

در اینصورت رسیدگی متوقف و قرار اناطه صادر می شود .

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

 بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي

هرگاه رسيدگي به امر جزايي در مراجع ذيصلاح كيفري منوط به مشخص‌شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن از صلاحيت مراجع كيفري خارج است و در صلاحيت مراجع ذيصلاح حقوقي، مرجع كيفري ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشد.

درماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است،قراراناطه صادر می شود.

رويه قضائي حتي تا آنجا پيش رفته كه امكان قرار اناطه امر جزايي به رسيدگي حقوقي فرع بر امكان طرح دعوي حقوقي در محكمه صلاحيتدار است. 

 بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر

قرار اناطه در اين مورد در زماني صادر مي‌شود كه موضوع مطرح شده در مرجع كيفري منوط به مشخص شدن امر ديگري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع كيفري ديگري ویاهمان دادگاه است. مناسب‌ترين مثالي كه براي اناطه امر كيفري به كيفري مي‌توان آورد اين است كه هرگاه متهم به اتهام چك بلامحل تحت تعقيب قرار گيرد اما در دفاع ابرازي ادعا نمايد چك صادر شده توسط شاكي يا شخص ديگري جعل شده است و در اين مورد پرونده‌اي در مرجع كيفري ديگري تحت رسيدگي است چون بزهكاري متهم منوط به احراز اصالت يا عدم اصالت امضاء ذيل چك است مرجع كيفري مكلف به صدور قرار اناطه در پرونده چك بلامحل است تا پس از رسيدگي به اتهام جعل در خصوص امضاء ذيل چك پيرامون بزهكاري متهم در پرونده چك بلامحل اظهارنظر كند، چرا كه اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چك بلامحل مجرم شناخته مي‌شود اما اگر جعلي بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چك بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذكراست كه در رويه قضات محاكم كيفري اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر در اقليت مي‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي

قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني هم به اين امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پيش‌بيني كرده است «هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود...»

مثالي كه مي‌توان براي اناطه امر حقوقي به كيفري بيان كرد اين است كه هرگاه دادگاه حقوقي در حين رسيدگي از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعوي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود كه منتهي به صدور رأي گرديده ليكن هنوز قطعيت نيافته است. به نظر ما مرجع حقوقي مكلف است تا اعلام نتيجه رأي صادره از ناحيه مرجع كيفري، در امر حقوقي قرار اناطه صادر نمايد.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي

از ديگر اقسامي كه مي‌توان براي قرار اناطه ذكر كرد هنگامي است كه رسيدگي به آن در رد صلاحيت مرجع حقوقي باشد خواه آن مرجع حقوقي خود دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي يا مرجع حقوقي ديگري باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبني بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعي شده است كه قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نكاح كرده و دادگاه بدوي هم رأي به فسخ نكاح صادر نموده است ليكن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينكه تأييد يا نقض رأي صادره دادگاه بدوي در فسخ نكاح مؤثر در مهر باشد چنانكه ماده 1101 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسيدگي‌كننده به مطالبه مهريه بايد تا تعيين تكليف راي صادره، پيرامون فسخ نكاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.

مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرامقام قضایی اعم ازدادیار ویا بازپرس می تواند بااجازه تبصره 1ماده 22ق.اد.ک. قرار اناطه صادر نمایید .

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه

در اقسام قرار اناطه گفته شد كه مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند. 

مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه

بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه

قانونگذار در قانون آيين دادرسي کیفری و امور مدني تكليف مراجع قضائي (اعم از كيفري و مدني) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است كه هر يك از آنها را به شرح ذيل بررسي مي‌كنيم:

الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه

براساس ماده 22 ق.ا.د.ک  .... با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضاي مهلت يك ماهه نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به دعوي طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهي طرح دعوي توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوي در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي خواهد نمود. اين امر مانع از اقامه مجدد دعوي توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوي و ارائه گواهي به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسي منتظر ارائه راي قطعي باقي بماند.

بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه

در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه بايد بين مراجع كيفري و حقوقي تفكيك قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقي تجديدنظر و فرجام و اعاده داردرسي نمي‌باشد. موارد قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بيان شده است. همين قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهاي قابل فرجام را بيان مي‌كند. از ماده 426 قانون مرقوم مي‌توان دريافت كه قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسي نمي‌باشد چرا كه اعاده دادرسي تنها نسبت به احكام امكان‌پذير است. 

در مورد قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاكم حقوقي بايد گفت: نظر به اينكه قرار اناطه از جمله قرارهاي اعدادي يا مقدماتي مي‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م اين نظر كه قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع مي‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع كيفري بايد بين اينكه قرار اناطه از دادسرا صادر مي‌شود و يا اينكه دادگاه كيفري اقدام به صدور قرار اناطه مي‌نمايد تفكيك قائل شد. 

قراراناطه درصورتی قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی است که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .

ماده 427-  تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد

هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمايند طبق تبصره تبصره 1- ماده 22ق.ا.د.ک در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

 متن مواد قابل بررسی در قرار اناطه درایین دادرسی کیفری 

 ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می-شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی¬شود.

ماده 270- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ -  قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 271- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده 427- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می¬شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد

 

Tags

درباره نویسنده : admin

برای admin توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !

گناپا

پايگاه خبري و اطلاع رساني شهرستان گناباد- گناباد20

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی نامه گناباد

در انتخابات ۲ اسفندماه ۹۸ تعداد ۵۵۴۲۰ نفر در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شرکت کردند که از این تعداد ۲۳۶۰۷ نفر به آقای صفایی ، ...
یکی از بنیان های توسعه و رونق در یک منطقه ایجاد مراکز جمعیتی از قبیل دانشگاهها و مراکز اموزش نظامی است که شهرستان گناباد به دلایل ...
۹ عکس از آقای جواد پرست به جشنواره بین المللی عکس AQUA 2018 کشور تاجیکستان راه یافت. عکسهای این هنرمند در بخشهای سفر، آزاد، آب و ...
به گزارش خبرنگار نامه گناباد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امشب در مراسم سالگرد ارتحال علامه بهلول گنابادی که در مقبره علامه بهلول ...
واقعا گاهی اوقات فضای سیاسی آن قدر غبار آلود و آکنده از شبهه می شود که آدم از ته دل درود می فرستد به جمال آقا علی بن ابی طالب که ...

پايگاه خبري شهرستان گناباد

به گزارش پایگاه خبری گناباد به نقل از تسنیم، فرودگاه گناباد یکی از پروژه‌های قدیمی این شهرستان است و در این سال‌ها هر نماینده و ...
هادی ایزدی افزود: واحدهای تولیدی و صنفی و مجموعه اداری صنعت، معدن و تجارت گناباد این کمکها را به صورت نقدی و غیر نقدی اهدا ...
از همین امروز سیاست ورزی او را کنترل کنند تا روز مبادا بررسی منطقی خوبی و بدی هایش به حرف های بچگانه و  احساسی منجر نشود. ...
علیرضا حسین زاده مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: در جهت استفاده بهینه از آب و خاک موجود در گناباد و بر اساس کمیت و کیفیت آب و زمین ...
حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب، اظهار کرد: بعد از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای رزمایش مواسات و همدلی، طرح «کمک مومنانه، همت ...

پایگاه خبری تحلیلی ندای گناباد

دانلود آهنگ جدید مهدی شکوهی به نام زیر بارون Download New Song By Mehdi Shokuhi Called Zire Baroon دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت ...
دانلود آهنگ جدید شایع و مهراد هیدن به نام مصر Download New Song By Shayea Ft Mehrad Hidden Called Mosser دانلود آهنگ در دو کیفیت ...
دانلود آهنگ جدید یوسف الهی به نام تنهایی Download New Song By Yousef Elahi Called Tanhayi دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک ...
دانلود آهنگ جدید ایمان ناجی به نام تو Download New Song By Iman Naaji Called To دانلود آهنگ در دو کیفیت متفاوت با لینک مستقیم + ...
دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی به نام حال خراب Download New Song By Morteza Sarmadi Called Hale Kharab دانلود آهنگ در دو کیفیت ...

پايگاه خبري اطلاع رساني بيدخت

Fatal Error: could not open XML input (http://beidokhtnews.ir/index.php?format=feed&type=rss)

پایگاه اطلاع رسانی بجستان تایمز

Fatal Error: could not open XML input (http://bajestantimes.ir/feed/)